top of page

VEDTEKTER

§  1: Navn

Organisasjonens navn er Mandals Trebåt og Motorforening (MTM) med organisasjonsnummer 920 945 058 som ble stiftet den 30.04.2018.

§  2: Formål   

MTM skal være og fremstå som en uavhengig politisk nøytral organisasjon.

 

MTM er en interesseorganisasjon for trebåt og motorentusiaster og for andre som ønsker eller har interesse om å få  kunnskap for denne tradisjonelle kulturen og lokalhistorikken.

MTM skal arbeide for å fremme MTMs interesser i lokalsamfunnet.

 

MTM skal fungere som et kontaktnett og samarbeidsforum for sine medlemmer og søke å fremme gode forhold for disse.

 

MTM skal videreformidle tradisjonsbunden fagkunnskap og kulturhistorie for fremtidige generasjoner.

 

MTM skal motivere til og fokusere på å holde i hevd gammel lokalt båtbyggerhåndverk og relatert motorkunnskap.

 

MTMs medlemmer skal ha interesse og respekt for bygningsvern og kulturutvikling og kommunisere sitt budskap gjennom  formidling av fornuftig og daglig moderne bruk.

 

MTM skal engasjere ungdom, og alle andre eiere og/eller interessenter som sympatiserer med MTMs formål. 

§  3: Organisatorisk tilknytning

MTM er en frittstående og selvstendig interesseorganisasjon. Styret beslutter eventuelt hvem MTM skal inngå samarbeide med.

 

§  4: Medlemskap

Medlemskap i MTM er åpent for alle norske innbyggere i alle aldere. Styret innkaller dialogmøter med medlemmene etter behov.

§  5: Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§  6: Tillitsvalgtes eventuelle godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides eventuelt av styret.   

§  7: Kontingenter

Medlemskontingentene fastsettes av årsmøtet.

 

Kontingentene forfaller til betaling innen 01.januar hvert år.

 

Medlemskontingentene graderes i 5 satser; for hovedmedlem, familiemedlem, ungdomsmedlem, for nye som blir medlemmer underveis i driftsåret og for kollektive organisasjoner.

 

De årlige kontingentsatser som årsmøtet fastsetter skal gjelde fra det kommende kalenderår.

 

Alle typer kontingenter må være fullstendig innbetalt og godskreven MTMs konto minimum 2 måneder før ordinært årsmøte avholdes.

§  8: Utmelding, eksklusjon og suspensjon

Styret kan ekskludere medlemmer som har uoppgjorte kontingenter.

 

Medlemmer som ved atferd virker eller medvirker til å skade MTM omdømme og målsetting, kan suspenderes for kortere eller lengre tid. Styret skal i slike tilfeller varsle dette i god tid og med angivelse av årsak til suspensjon. Suspensjonen kan eventuelt ankes inn for MTMs årsmøte.

§  9: Årsmøte

Årsmøtet er MTMs høyeste myndighet.

Årsmøtet skal avholdes i Mandal by.

 

Ordinært årsmøte avholdes innen mars måned hvert år og innkalles av styret med minimum 3 ukers varsel. Kunngjøring med tid og sted kan alternativt gjøres muntlig på medlemsmøter, via sms, ved oppslag, på MTMs hjemmesider, på MTMs facebook-sider eller ved annonsering i lokalavisen og/eller ved en kombinasjon av disse alternativene.

 

Forslag som skal behandles av årsmøtet skal være rettidig mottatt skriftlig av styret senest 2 uker før årsmøtet.

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Bare styret kan og bestemmer om eventuelt media eller utenforstående enkeltpersoner skal inviteres for å overvære årsmøtet.

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemsstemmer som er representert.

 

Avstemming under årsmøtet kan skje muntlig etter skriftlig.

 

Ingen har mer enn en stemme pr kontingenttype, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 

Kun de medlemmer som har innbetalt sine respektive kontingenter innen frist kan avgi sin stemme.

 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Årsmøtets oppgaver

1. Velge ordstyrer

2. Erklære årsmøteforsamlingen for riktig satt

3. Velge 2 representanter til å godkjenne årsmøtets protokoll

4. Behandle MTMs årsmelding.

5. Behandle MTMs regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag.

7. Fastsette kontingentene.

8. Vedta MTMs budsjett.

9. Velge:

a) En styreleder for 1 år. Styreleder kan gjenvelges så lenge årsmøtet ønsker det.

b) 5 styremedlemmer for 2 år

c) En felles varamann for 1 år som får stemmerett ved fravær.

d) En revisor for 1 år

e) En valgkomite med funksjonstid i to år bestående av 3 personer hvor av avtroppende styreleder skal velges som      leder av komiteen og konstituerer denne.    

§ 10: Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Møteinnkallelse til ekstraordinært årsmøte og vedtak skjer etter samme regel som for ordinære årsmøter.

§ 11: Styret

MTM ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene og konstituerer selg selv etter hvert årsmøte.

 

Styret skal bestå av leder, 5 styremedlemmer og 1 varamann.

 

Styret skal:

  1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

  2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med MTMs økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

  4. Representere MTM utad.

 

Styreleder innkaller til styremøter etter behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.

 

Styrevedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene der og da. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styrelederen, har stemt for.

§ 12: Grupper /avdelinger

MTM kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner.

MTMs styre bestemmer opprettelsen av avdelinger og/eller grupper, og hvordan disse organiseres og ledes.

 

Styret har plikt over for årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger og/eller grupper.

 

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele MTM, og avdelinger og/eller grupper kan ikke inngå avtaler eller representere MTM utad uten styrets godkjennelse.

§ 13: Vedtektsendringer

Endring i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte etter å ha blitt oppført på sakslisten, og endringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene for å bli erklært gyldig.

§ 14: Oppløsning av MTM

Oppløsning av MTM kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte innen 3 måneder. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.    

§ 15: Revisjon av MTMs overstående vedtekter

Disse vedtektene bestående av 5 sider ble for første gang formelt godkjent på årsmøtet den 26. mars 2019, og sist revidert på årsmøtet den 25. juni 2020.

bottom of page